top of page
  • Info

Estudi Habitatges Nucli Antic d'Olot

Actualizado: 11 feb 2019

L'Observatori ha assessorat a l'Ajuntament d'Olot en la redacció del Plec de Clausules Tècniques per a la licitació d'un Estudi per a la Rehabilitació, Captació i Mobilització d'Habitatge al Nucli Antic d'Olot.


El link de la licitació es pot trobar a:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=41179221&reqCode=viewCn&idCap=925838&


L'Estudi té, com a punt de partida de la millora del nucli històric d’Olot.

L’abril de 2017 s’inicia el procés d’elaboració d’un Pla Integral d’Accions deMillora (PIAM) del Nucli Antic que s’ha desenvolupat en tres fases: la constitució d’espais permanents de participació, l’impuls participatiu i el pla d’accions que es conclou amb un document que conté tres directrius prioritàries, 12 línies estratègiques i un total de 94 accions a desenvolupar en els propers anys. El PIAM es va aprovar en sessió del Ple municipal de l’Ajuntament d’Olot del 22 de març de 2018.

De totes les iniciatives definides, el Consell de Barri prioritza un seguit d’accions entre les quals hi figura la mobilització d’habitatge per promoure la rehabilitació d’edificis, la consolidació de la població al Nucli Antic i atraure’n de nova.

Aquest estudi es contextualitza en aquest sentit i s’estableix com a acció prioritària en el PIAM, concretament a la fitxa D1_L1.02 (Viure al Nucli Antic – Afavorir la rehabilitació, renovació i l’accés a l’habitatge digne i mobilització de pisos buits).


La voluntat de l’Ajuntament és la de conèixer en detall la realitat del parc d’edificis i d’habitatges existent, per tal de poder fer una diagnosi acurada i així poder desenvolupar estratègies per tal de solucionar les problemàtiques detectades, com també poder preveure i donar resposta a les necessitats futures.


L'àmbit de treball de l'estudi és el següent:Comments


bottom of page