top of page

PRESENTACIÓ

El 5 de Juny de 2018 es va fundar l'Observatori de la Rehabilitació i Renovació Urbana, per part del Col·legi d'Arquitectes de la Demarcació de Girona (COAC), el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l'Edificació de Girona (CAATEEG) i el Gremi de Promotors i Constructors d'Edificis de Girona.


L’Observatori també compta amb el suport d’altres socis com són l’Ajuntament de Girona, l’Ajuntament de Figueres, l’Ajuntament d’Olot i la Universitat de Girona. 

L'objecte principal de l'Observatori és actuar sobre la ciutat existent per tal de fomentar polítiques i estratègies relacionades amb la Rehabilitació i Renovació Urbana que tinguin per finalitat la millora del mediambient i de la qualitat de vida de les persones. 

Conscients de la complexitat de la ciutat, l’Observatori vol remarcar el seu caràcter transversal amb la voluntat de ser un punt de trobada i confluència entre diferents agents del territori.

Així mateix, l'escala que abasta l'Observatori és molt amplia, des dels elements d’un edifici (finestres, façana, envolvent), passant per l’edifici, l’espai públic, la illa, el barri i la ciutat.

OBJECTIUS I FUNCIONS 

Els objectius  de l’Observatori són, entre d'altres:

 1. Informar i difondre de manera pública, oberta i fonamentada sobre totes les notícies i activitats que suposen canvis en la ciutat i els seus efectes en la vida de les persones, amb especial atenció als mecanismes de renovació urbana de l’edificació.

 2. Concentrar i editar la informació i documentació sobre temes cabdals que endrecin el debat, sobre les iniciatives que es produeixen i la seva oportunitat, esdevenint així un punt de referència i centralització. 

 3. Esdevenir una plataforma de referència pel que fa a la rehabilitació i renovació urbana. 

 4. Connectar els diferents agents del territori, per crear sinèrgies de treball i impulsar accions estratègiques conjuntes.

 5. Recollir, filtrar i analitzar dades respecte aspectes de la rehabilitació i renovació urbana en les nostres comarques, per tal d’obtenir una fotografia dinàmica i entendre i diagnosticar la situació en la que es troben. 

 6. Identificar les contradiccions i els obstacles del sistema vigent que impossibiliten o dificulten les actuacions que es volen impulsar. 

 7. Crear espais d’educació, formació i aprenentatge.

 8. Donar un servei d’assessorament tècnic i legal en matèria de renovació i rehabilitació.

 9. Impulsar activament polítiques i estratègies que tinguin com objectiu actuar en la ciutat existent. 

 10. Desenvolupar projectes propis i per tercers per tal d’aconseguir que es duguin a terme actuacions de rehabilitació i renovació urbana en les ciutats. 

 11. Dinamitzar i aconseguir la viabilitat dels projectes en matèria de rehabilitació i renovació. 

Funcions

ESTRUCTURA

Organigrama

Actualment, l’Observatori està format per tres branques:

1. Junta de Govern

La Junta de Govern és l’òrgan que administra i representa a l’Observatori, d’acord amb la llei, els estatuts i els acords adoptats per l’assemblea general.

D’acord amb els estatuts, està integrada, per un president, un tresorer, un secretari i quatre vocals. Actualment, es compta amb:

 

President    Sr. Marc Riera i Guix                          Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya Demarcació

                                                                                       de Girona

Secretari     Sr. Miquel Vendrell i Deulofeu      Col.legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers                                                                                             d'Edificació de Girona

Tresorer      Sr. Christian Balló i Caroën              Gremi de Promotors i Constructors d'Edificis de Girona

Vocal           Sra. Marta Madrenas                         Ajuntament de Girona

Vocal           Sr. Jordi Güell i Güell                         Ajuntament d'Olot

Vocal           Sr. Camil Cofan i Amiel                     Ajuntament de Figueres

Vocal           Sr. Rafel Reixach i Corominas         Universitat de Girona

2. Comissió Executiva

La Comissió Executiva és l’Òrgan de caràcter permanent d’administració, gestió i proposta d’activitats relacionades amb les finalitats de l’Observatori.

La Comissió executiva té caràcter col·legiat, i d’acord amb els estatuts consta d’un director i dos vocals. Els tres membres de la Comissió Executiva seran representants del Col·legi d’Arquitectes; del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Girona; i del Gremi de Promotors i Constructors d’Edificis de Girona, membres de la Taula de la Construcció, respectivament.
Actualment, es compta amb:

 

Direcció    Sra. Isabel Granell Simeón

 

3. Assemblea General

És l’òrgan sobirà que pot deliberar sobre qualsevol assumpte d’interès per a l’Observatori, adoptar acords en l’àmbit de la seva competència i controlar l’activitat de La Junta de Govern.

L’Assemblea General està formada per tots els associats i per tant, la direcció i estratègies de l’Observatori es poden acordar aquí.

Podran pertànyer a l’Observatori, prèvia sol·licitud a la Junta de Govern, aquelles entitats jurídiques públiques o privades, sense ànim de lucre, i sempre que comptin en els seus objectius socials el desenvolupament de polítiques i iniciatives afins als objectius de l’Observatori

bottom of page